REGULAMIN 7/21 KM
Regulamin biegu na dystansie ok. 7 i ok. 21 km.

I. TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się 01 sierpnia 2020 roku na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Start i meta zlokalizowane będą w pobliżu Karczmy Parchatka. Start biegu na dystansie ok. 7 km zaplanowany jest na godzinę 10.30 rano, zaś na dystansie ok. 21 km na godzinę 10:00.
Dokładny adres:
Parchatka 187
24-120 Kazimierz Dolny.

II. CEL
1. Popularyzacja biegów masowych jako aktywnego sposobu spędzania czasu na łonie natury w rodzinnym gronie.
2. Promocja Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Kazimierza Dolnego, Puław, Wąwolnicy, szlaków turystycznych, zielonej Lubelszczyzny oraz lokalnych twórców i atrakcji turystycznych.

III. ORGANIZATOR
Fundacja Ruszaj Na Szlak
Bronowice 5C, 24-100 Puławy
KRS 0000484679
NIP 7162814825
REGON 061632209

IV. TRASA
Do wyboru są dwa dystanse:
1. około 7 km,
2. około 21 km.
Trasa wyznaczona jest na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, wiedzie przez drogi utwardzone, leśne ścieżki i dna wąwozów. Jest to bieg o charakterze górsko – przełajowym. Start i meta zlokalizowane są w pobliżu Karczmy Parchatka.

V. LIMIT UKONCZENIA BIEGU
1. Limit czasu dla dystansu o długości około 7 km wynosi 1,5 godziny.
2. Limit czasu dla dystansu o długości około 21 km wynosi 3 godziny 15 minut. Limit dodatkowy to 2:15 na 14 km trasy (Parchatka).

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zapoznanie się z Regulaminem Biegu i bezwzględne go przestrzeganie.
2. W dniu biegu ukończone 18 lat.
3. Prawidłowe i terminowe zgłoszenie się na bieg oraz uiszczenie opłaty startowej, zgodnie z pkt. VII poniżej.
4. Osobiste podpisanie oświadczenia po wcześniejszym okazaniu dowodu osobistego w biurze zawodów o braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach oraz o uczestnictwie w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
5. Osoby, które nie przedstawią dowodu tożsamości w Biurze Zawodów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w biegu.
6. Odebranie pakietu startowego w Biurze Zawodów oraz czasowe stawienie się na starcie biegu.

VII. ZGŁOSZENIE NA BIEG
W celu prawidłowego zgłoszenia na bieg należy:

1. Od dnia 16 marca 2020 do dnia 01 lipca 2020 roku zarejestrować swój udział na stronie www.biegszlaktrafi.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy.
2. Uiścić opłatę startową w należytej wysokości. Sposób dokonania opłaty i jej wysokość określa pkt VIII poniżej. Uwaga! W przypadku wyczerpania limitu decyduje kolejność wpłat!
3. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Fundacji najpóźniej 3 lipca 2020 roku. Brak zaksięgowanej opłaty w tym terminie wiąże się z brakiem możliwości udziału w biegu.
4. UWAGA! Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego należy wybrać dystans.
5. Organizatorzy w wyjątkowych przypadkach dopuszczają przepisanie pakietu na inną osobę do dnia 15.07.2020 roku. Przepisanie pakietu musi zostać ustalone z Organizatorem i zgłoszone drogą mailową.

6. Zmiana dystansu biegu (pod warunkiem dostępności miejsc) będzie możliwa do dnia 15.07.2020 r. Uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę w opłacie startowej zgodnie ze stawkami określonymi w niniejszym regulaminie. W przypadku zmiany dystansu biegu na niższy nie ma możliwości zwrotu różnicy w wysokości opłaty startowej.

7. Zmiana dystansu biegu oraz przepisanie pakietu na inną osobę będzie możliwa też w Biurze Zawodów w dniu 01.08.2020r. za dodatkową opłatą w kwocie 25 złotych.

8. Termin zaksięgowania opłaty startowej na koncie fundacji decyduje o nadaniu numeru startowego.
9. UWAGA! Organizator zastrzega możliwość zawieszenia zgłoszeń na bieg przed dniem 01 lipca 2020 roku, w sytuacji, gdy wcześniej zostanie wyczerpany limit zapisów (łączny limit dla całego biegu, czyli dwóch dystansów łącznie wynosi 400 osób + 50 z listy organizatora).
10. W przypadku, gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany do dnia 01 lipca 2020 roku możliwe będzie zapisanie się na bieg w dniach 31 lipiec i 01 sierpień 2020 roku w Biurze Zawodów w godzinach:
a) 31 lipiec 2020 roku – od 16.00 do 22.00
b) 01 sierpnia 2020 roku – od 7.00 do 9.30
(po spełnieniu wymogów uczestnictwa jw.)
10. Imię i nazwisko uczestnika, który dokonał pełnej rejestracji i uiścił opłatę startową do biegu, znajdzie się na stronie biegu.

VIII. OPŁATA STARTOWA
Wysokość opłaty startowej biegu na dystansie 7km:
– do dnia 05 maja 2020 roku wynosi 45,00 zł
– od dnia 06 maja do dnia 01 lipca 2020 roku wynosi 60,00 zł
– w dniach 31 lipiec – 01 sierpień 2020r. opłata wynosi 70 zł i jest płatna gotówką w Biurze Zawodów.
Wysokość opłaty startowej biegu na dystansie 21km:
– do dnia 05 maja 2020 roku wynosi 70,00 zł
– od dnia 06 maja do dnia 01 lipca 2020 roku wynosi 90,00 zł
– w dniach 31 lipiec – 01 sierpień 2020r. opłata wynosi 100 zł i jest płatna gotówką w Biurze Zawodów.
Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi!
Istnieje możliwość wpłaty 20 zł lub więcej razem z opłatą startową, które organizator przekaże na leczenie Filipka Szajby chorego na zespół Aperta. Osoby, które w ten sposób zdecydują się na wsparcie akcji otrzymają dodatkowo w pakiecie startowym buffa Bieg Szlak Trafi.
Istnieje również możliwość rezygnacji z koszulki w pakiecie startowym, której równowartość organizator przekaże na leczenie Filipka Szajby.

UWAGA! Decyduje data zaksięgowania na koncie Fundacji!
Sposób Płatności: przelewem na konto Fundacji Ruszaj Na Szlak, możliwa płatność online:
Numer konta: 74195000012006076567250004
Nazwa: Fundacja Ruszaj Na Szlak
Adres: Bronowice 5C, 24-100 Puławy
Tytuł wpłaty: imię nazwisko, rok urodzenia

Każdy zweryfikowany w Biurze Zawodów uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy zawierający minimum: numer startowy z czujnikiem pomiaru czasu,  oraz pamiątkową koszulkę. Pakiety dla osób zapisanych w dniach 31 lipiec – 01.08.2020 zawierają jedynie numer startowy i czujnik pomiaru czasu.

IX. BIURO ZAWODÓW
Biuro Zawodów zlokalizowane na terenie Karczmy Parchatka (adres biura: Parchatka 187, 24-120 Kazimierz Dolny) będzie otwarte w dniach:
– 31 lipiec 2020 roku (piątek) od godziny 16:00 do 22:00
– 01 sierpnia 2020 roku (sobota) od godziny 7:00 do 9:30.
Jest możliwość złożenia rzeczy w depozycie przy biurze zawodów w dniu  31 lipca 2020 roku (piątek) od godziny 16:00 do 22:00 oraz 01 sierpnia 2020 roku (sobota) od godziny 7:00 do 9:30.

X. NAGRODY
Nagrody zostaną przyznane za 3 najlepsze miejsca wśród kobiet i mężczyzn na obydwu dystansach. Rodzaj nagród zależy od hojności sponsorów, mogą być również przyznane nagrody dodatkowe.
Nagrody będą przyznane jedynie zawodnikom, którzy po pokonaniu trasy stawią się na dekorację zwycięzców.
Wszystkim uczestnikom biegu, którzy ukończą bieg zapewniamy pamiątkowe medale,
a wszystkim biorącym udział w biegu (bez żadnych wyjątków) wspaniałe widoki
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

XI. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Nagroda zostanie przyznana również najlepszej drużynie. Aby zgłosić chęć udziału w klasyfikacji drużynowej należy w formularzu zapisów oznaczyć odpowiednią kategorię i podać nawę drużyny. Drużyna musi składać się z minimum  jednego zawodnika na każdym dystansie. Maksymalna liczba osób zgłoszonych do drużyny ograniczona jest jedynie całkowitym limitem.
Klasyfikacja sporządzona zostanie poprzez zsumowanie czasów netto najlepszych
zawodników na każdym z dystansów. Zwycięży drużyna o najmniejszym sumarycznym
uzyskanym czasie.

XII. BEZPIECZEŃSTWO
1. Uczestnicy biegu biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania ani żadnych innych roszczeń od Organizatora.
2. Nad bezpieczeństwem biegu czuwać będzie karetka pogotowia oraz ochotnicy z przeszkoleniem ratowniczym.
3. Na trasie biegu dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez firmę medyczną, z którą Organizator posiada umowę na obsługę medyczną imprezy. Numer alarmowy 887102112 jest telefonem do Centrum Operacyjnego gdzie przyjmowane są wezwania medyczne do osób potrzebujących pomocy na biegu. Rekomenduje się korzystanie z w/w alarmowego numeru telefonu dla dobra Uczestnika.
4. W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy korzystając z numeru alarmowego 112 lub numer organizatora podany na numerach startowych, udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi oraz powiadomienia organizatora.
5. W sytuacji, w której ratownik medyczny uzna, iż dalsze kontynuowanie biegu może poważnie zagrozić życiu bądź zdrowiu zawodnika, może zadecydować o wykluczeniu go z dalszej rywalizacji.

6. Osoby uczulone na jad owadów powinny posiadać ampułkostrzykawki z dawką leku zgodną z zaleceniami prowadzącego lekarza.

XIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na trasie biegu 7km znajduje się punkt z wodą.
2. Na trasie biegu 21km znajdują się 4  punkty z wodą.
3. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy jedynie do Organizatora.
5. Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.
6. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
7. Zawodnik, który nie ukończył pełnego zadeklarowanego dystansu, nie zostanie
sklasyfikowany.
8. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste i sprzęt sportowy podczas trwania zawodów.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu. Informacje o ewentualnych zmianach w regulaminie pojawią się na stronie zawodów: www.biegszlaktrafi.pl.

XIV. KONTAKT
www. biegszlaktrafi.pl
facebook.com/BiegSzlakTrafi
kontakt@biegszlaktrafi.pl
tel. +48 880 980 981

REGULAMIN ULTRA
Regulamin biegu na dystansie ok. 57 km.

I. TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się 01 sierpnia 2020 roku na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Start zlokalizowany będzie w Kazimierzu Dolnym (Góra Trzech Krzyży) i zaplanowany jest na godzinę 5:00 rano. Meta zlokalizowana będzie w pobliżu Karczmy Parchatka. Planowany czas przybycia ostatniego zawodnika godzina 14:00.
Dokładny adres mety:
Parchatka 187
24-120 Kazimierz Dolny.

II. CEL
1. Popularyzacja biegów masowych jako aktywnego sposobu spędzania czasu na łonie natury w rodzinnym gronie.
2. Promocja Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Kazimierza Dolnego, Puław, Wąwolnicy, szlaków turystycznych, zielonej Lubelszczyzny oraz lokalnych twórców i atrakcji turystycznych.

 III. ORGANIZATOR
Fundacja Ruszaj Na Szlak
Bronowice 5C, 24-100 Puławy
KRS 0000484679
NIP 7162814825
REGON 061632209

IV. TRASA
Trasa na dystansie około 57 km jest wyznaczona w głównej mierze na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, wiedzie przez drogi utwardzone, leśne ścieżki i dna wąwozów. W kilku miejscach przekracza drogi asfaltowe. Bieg ma charakter górsko – przełajowy. Start zlokalizowany jest w Kazimierzu Dolnym, a meta w pobliżu Karczmy Parchatka. Trasa prowadzi kolejno przez miejscowości Kazimierz Dolny, Skowieszynek, Witoszyn, Rąblów, Wierzchoniów, Skowieszynek, Kazimierz Dolny, Bochotnicę, Zbędowice i Parchatkę.

Organizator zapewni zainteresowanym autobus z Parchatki na start w Kazimierzu Dolnym. Planowany odjazd autobusu 1.08.2020 godzina 4:00 rano. Trasa jest oznaczona za pomocą dwóch kolorów taśmy: jednym kolorem właściwy szlak, drugim niewłaściwe rozwidlenia. W punktach, gdzie trasa krzyżuje się z ruchem ulicznym, nad bezpieczeństwem czuwają wolontariusze.

V. PUNKTY KONTROLNE
Na trasie znajduje się 5 dodatkowych punktów kontrolnych. Każdy uczestnik ma obowiązek zameldowania się na wszystkich punktach, co zweryfikowane będzie przez sędziów.
Lista punktów kontrolnych:
1. Wylągi – około 9 km
2. Rąblów – około 21 km
3. Wierzchoniów – około 32 km
4. Kazimierz Dolny – około 42 km
5. Bochotnica – około 47 km

 VI. POMIAR CZASU I LIMIT UKONCZENIA BIEGU
1. Na starcie w Kazimierzu Dolnym, na punkcie w Rąblowie oraz na mecie w Parchatce znajduje się elektroniczny pomiar czasu. Na punktach w Skowieszynku, Wierzchoniowie i Bochotnicy zawodnicy odnotowywani będą przez sędziów.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania numeru startowego z czipem w widocznym miejscu.
3. Wykaz limitów czasowych na poszczególnych punktach
1. Lipowa Dolina, Wylągi – 6:30
2. Stok Narciarski, Rąblów – 8:30
3. Gospoda w Dolinie, Wierzchoniów – 10:30
4. Klubojadalnia Korzeniowa, Kazimierz Dolny – 12:00
5. Szkoła Podstawowa, Bochotnica – 13:00
Przekroczenie limitu czasu na punktach kontrolnych jest jednoznaczne z dyskwalifikacją. Niezależnie od limitów czasowych ,w sytuacji, w której ratownik medyczny uzna, iż dalsze kontynuowanie biegu może poważnie zagrozić życiu bądź zdrowiu zawodnika, może zadecydować o wykluczeniu go z dalszej rywalizacji. Ukończenie biegu w regulaminowym czasie daje 2pkt. ITRA.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zapoznanie się z Regulaminem Biegu i bezwzględne go przestrzeganie.
2. W dniu biegu ukończone 18 lat.
3. Prawidłowe i terminowe zgłoszenie się na bieg oraz uiszczenie opłaty startowej, zgodnie z pkt. IX poniżej.
4. Osobiste podpisanie oświadczenia po wcześniejszym okazaniu dowodu osobistego w biurze zawodów o braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach oraz o uczestnictwie w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
5. Osoby, które nie przedstawią dowodu tożsamości w Biurze Zawodów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w biegu.
6. Odebranie pakietu startowego w Biurze Zawodów oraz czasowe stawienie się na starcie biegu.
7. Udział w odprawie przed biegiem w dniu 1.08.2020r. najpóźniej o godzinie 4:45 na Górze Trzech Krzyży.

VIII. ZGŁOSZENIE NA BIEG
W celu prawidłowego zgłoszenia na bieg należy:

1. Od dnia 16 marca 2020 do dnia 01 lipca 2020 roku zarejestrować swój udział na stronie www.biegszlaktrafi.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy.
2. Uiścić opłatę startową w należytej wysokości. Sposób dokonania opłaty i jej wysokość określa pkt VIII poniżej. Uwaga! W przypadku wyczerpania limitu decyduje kolejność wpłat!
3. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Fundacji najpóźniej 3 lipca 2020 roku. Brak zaksięgowanej opłaty w tym terminie wiąże się z brakiem możliwości udziału w biegu.
4. UWAGA! Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego należy wybrać dystans.
5. Organizatorzy w wyjątkowych przypadkach dopuszczają przepisanie pakietu na inną osobę do dnia 15.07.2020 roku. Przepisanie pakietu musi zostać ustalone z Organizatorem i zgłoszone drogą mailową.

6. Zmiana dystansu biegu (pod warunkiem dostępności miejsc) będzie możliwa do dnia 15.07.2020 r. Uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę w opłacie startowej zgodnie ze stawkami określonymi w niniejszym regulaminie. W przypadku zmiany dystansu biegu na niższy nie ma możliwości zwrotu różnicy w wysokości opłaty startowej.

7. Zmiana dystansu biegu oraz przepisanie pakietu na inną osobę będzie możliwa też w Biurze Zawodów w dniu 31.07.2020r. za dodatkową opłatą w kwocie 25 złotych.

8. Termin zaksięgowania opłaty startowej na koncie fundacji decyduje o nadaniu numeru startowego.
9. UWAGA! Organizator zastrzega możliwość zawieszenia zgłoszeń na bieg przed dniem 01 lipca 2020 roku, w sytuacji, gdy wcześniej zostanie wyczerpany limit zapisów (łączny limit dla całego biegu, czyli dwóch dystansów łącznie wynosi 100 osób + 50 z listy organizatora).
10. W przypadku, gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany do dnia 01 lipca 2020 roku możliwe będzie zapisanie się na bieg w dniu 31 lipca 2020 roku w Biurze Zawodów w godzinach: od 16.00 do 22.00 (po spełnieniu wymogów uczestnictwa jw.)
10. Imię i nazwisko uczestnika, który dokonał pełnej rejestracji i uiścił opłatę startową do biegu, znajdzie się na stronie biegu.

IX. OPŁATA STARTOWA
Wysokość opłaty startowej:
– do dnia 05 maja 2020 roku wynosi 120,00 zł
– od dnia 06 maja do 01 lipca 2020 roku wynosi 140,00 zł
– w dniu 31 lipca 2020r. opłata wynosi 150 zł i jest płatna gotówką w Biurze Zawodów.
Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi! Istnieje możliwość wpłaty 20 zł lub więcej razem z opłatą startową, które organizator przekaże na leczenie Filipka Szajby chorego na zespół Aperta. Osoby, które w ten sposób zdecydują się na wsparcie akcji otrzymają dodatkowo w pakiecie startowym chustę wielofunkcyjną Bieg Szlak Trafi.
Istnieje również możliwość rezygnacji z koszulki w pakiecie startowym, której równowartość organizator przekaże na leczenie Filipka Szajby.

UWAGA! Decyduje data zaksięgowania na koncie Fundacji!
Sposób Płatności: przelewem na konto Fundacji Ruszaj Na Szlak, możliwa płatność online:
Numer konta: 74 1950 0001 2006 0765 6725 0004
Nazwa: Fundacja Ruszaj Na Szlak
Adres: Bronowice 5C, 24-100 Puławy
Tytuł wpłaty: imię nazwisko, rok urodzenia

Każdy zweryfikowany w Biurze Zawodów uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy zawierający minimum: numer startowy z czujnikiem pomiaru czasu,  oraz pamiątkową koszulkę. Pakiety dla osób zapisanych w dniu 31.07.2020 zawierają jedynie numer startowy i czujnik pomiaru czasu.

X. BIURO ZAWODÓW
Biuro Zawodów znajduje się w Karczmie Parchatka (adres biura: Parchatka 187, 24-120 Kazimierz Dolny).
Odbiór pakietów możliwy będzie w dniu  31 lipca 2020 roku (piątek) od godziny 16:00 do 22:00.
Jest możliwość złożenia rzeczy w depozycie przy biurze zawodów w dniu  31 lipca 2020 roku (piątek) od godziny 16:00 do 22:00 oraz 01 sierpnia 2020 roku (sobota) od godziny 4:00 do 4:59 na starcie w Kazimierzu Dolnym.

XI. NAGRODY
Nagrody zostaną przyznane za 3 najlepsze miejsca wśród kobiet i mężczyzn. Rodzaj nagród zależy od hojności sponsorów. Mogą zostać również przyznane nagrody dodatkowe.
Nagrody będą przyznane jedynie zawodnikom, którzy po pokonaniu trasy stawią się na dekorację zwycięzców.
Wszystkim uczestnikom biegu, którzy ukończą bieg zapewniamy pamiątkowe medale, a wszystkim biorącym udział w biegu (bez żadnych wyjątków) wspaniałe widoki Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

XII. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Nagroda zostanie przyznana również najlepszej drużynie. Aby zgłosić chęć udziału w klasyfikacji drużynowej należy w formularzu zapisów oznaczyć odpowiednią kategorię i podać nawę drużyny. Drużyna musi składać się z minimum  jednego zawodnika na każdym dystansie. Maksymalna liczba osób zgłoszonych do drużyny ograniczona jest jedynie całkowitym limitem. Klasyfikacja sporządzona zostanie poprzez zsumowanie czasów netto najlepszych zawodników na każdym z dystansów. Zwycięży drużyna o najmniejszym sumarycznym uzyskanym czasie.

XIII. BEZPIECZEŃSTWO
1. Uczestnicy biegu biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania ani żadnych innych roszczeń od Organizatora.
2. Nad bezpieczeństwem biegu czuwać będzie karetka pogotowia oraz ochotnicy z przeszkoleniem ratowniczym.
3. Na trasie biegu dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez firmę medyczną, z którą Organizator posiada umowę na obsługę medyczną imprezy. Numer alarmowy 887102112 jest telefonem do Centrum Operacyjnego gdzie przyjmowane są wezwania medyczne do osób potrzebujących pomocy na biegu. Rekomenduje się korzystanie z w/w alarmowego numeru telefonu dla dobra Uczestnika.
4. W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy korzystając z numeru alarmowego 112 lub numer organizatora podany na numerach startowych, udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi oraz powiadomienia organizatora.
5. W sytuacji, w której ratownik medyczny uzna, iż dalsze kontynuowanie biegu może poważnie zagrozić życiu bądź zdrowiu zawodnika, może zadecydować o wykluczeniu go z dalszej rywalizacji.

6. Osoby uczulone na jad owadów powinny posiadać ampułkostrzykawki z dawką leku zgodną z zaleceniami prowadzącego lekarza.
7. Każdy biegacz, który wycofa się z biegu w dowolnym punkcie trasy (pomiędzy linią startu, a metą) zobowiązany jest telefonicznie powiadomić o tym organizatora biegu.
8. Uczestnik biegu jest zobowiązany do posiadania naładowanego telefonu, folii NRC (koca termicznego),  minimum 0,5L napoju, własnego kubeczka bądź bidonu. Na punktach nie będzie kubeczków.
9. Uczestnikom biegu zaleca się posiadanie przy sobie zegarka lub telefonu z nadajnikiem GPS z wgraną trasą biegu. Trasę udostępni organizator. Pozwoli to w razie konieczności na szybkie określenie położenia zawodnika na trasie biegu.
10. Uczestnicy biegu zobowiązani są stosować się do zasad ruchu drogowego i traktowani są jak wszyscy inni uczestnicy ruchu drogowego. W szczególności korzystać powinni z chodników, a przekraczać drogi w wyznaczonych do tego miejscach, przejścia dla pieszych.
11. Użytkowane drogi NIE BĘDĄ ZAMKNIĘTE DLA RUCHU SAMOCHODOWEGO. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwać będą wolontariusze oraz policja.

XIV. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacja uczestnika.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy jedynie do Organizatora.
3. Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.
4. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
5. Zawodnik, który nie ukończył pełnego zadeklarowanego dystansu nie zostanie sklasyfikowany.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione oraz pozostawione w depozycie.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu. Informacje o ewentualnych zmianach w regulaminie pojawią się na stronie zawodów: www.biegszlaktrafi.pl.

XV. KONTAKT
www. biegszlaktrafi.pl
facebook.com/BiegSzlakTrafi
kontakt@biegszlaktrafi.pl
tel. +48 880 980 981